ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๑๙  โดยนายเชาวัศน์  สุดลาภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  ใช้แพปลาของนายวิเชียร  ปั้นตะกั่ว  เป็นที่เรียนชั่วคราว  มีนักเรียน  ๒๐  คน  มี นาย ศุขโรจน์  สุวรรณพฤกษ์  เป็นครูใหญ่   นายสุทิน  ลิ่มดุลย์  เป็นผู้ปฏิบัติการสอน  เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านบางม่วง   

พ.ศ. ๒๕๑๙  นักเรียนเพิ่มขึ้น  สถานที่เรียนไม่เพียงพอ  ครูใหญ่และกรรมการโรงเรียน  ได้ขอบริจาคที่ดินของบริษัท  ฮกจงเส็ง    จำนวน  ๔๒  ไร่  ๒ งาน  ๙๓ ตารางวา  เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน  โดยมีชาวบ้านได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนจำนวน  ๑  หลัง  เป็นเงิน  ๖๐๐๐  บาท  และได้ย้ายมาเรียนเมื่อวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๙ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเคลื่อนที่บ้านน้ำเค็ม เป็นโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม  ดำเนินการสอนเป็นเอกเทศ  ตั้งแต่ชั้น  ป.๑-ป.๖        

        พ.ศ.  ๒๕๒๖  ได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหาร  จากครูใหญ่เป็นตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่

        พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับพิจารณาให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  มีนักเรียน  ๑  ห้องเรียน  จำนวน  ๓๓  คน  และได้อนุมัติจาก  ก.ค.ขอกำหนดตำแหน่ง  ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๓๔

.. ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๗  เกิดภัยธรณีพิบัติ คลื่นยักษ์สีนามิถล่ม ขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำเค็ม อย่างรุนแรง โรงเรียนได้รับผลกระทบ  เกิดความเสียหายหลายส่วน  ได้แก่อาคารเรียน  บ้านพักครู  บ้านพักนักการภารโรง  ห้องน้ำห้องส้วม  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

..๒๕๔๘ จากการประสบภัย และโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกในการกู้ภัยและช่วยเหลือ     นักเรียน  ผู้ปกครอง  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ทำให้มีองค์กร  หน่วยงาน  และมูลนิธิต่างๆ  จากภายในประเทศ  และต่างประเทศ  เข้ามาช่วยเหลือดูแลนักเรียนในด้านทุนการศึกษา  การบริจาควัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอน  การสร้างอาคารประกอบเพิ่มเติมให้กับโรงเรียน  การปรับปรุงอาคารสถานที่อื่นๆ  และบริษัท   คาร์ฟู  บริษัทบวิคไทย  บริษัท       อีดีเอฟ  จำกัดได้สร้างอาคารเรียน  ๓ ชั้น  จำนวน  ๒  หลัง  พร้อมอาคารอเนกประสงค์  จำนวน  ๑  หลัง  จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม  (คาร์ฟู  บวิคไทย  อีดีเอฟ  จำกัด  อุปถัมภ์)

นายมะโน สีทอง  ได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕มีบุคลากรจำนวน ๒๕ คน  ข้าราชการครู ๑๗ คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน ครูเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน ครูอัตตราจ้าง ๔ คน พนักงานขับรถ ๑คน และนักการภารโรง ๑คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล   ๑   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๒๒๘ คน