ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

   วิสัยทัศน์

       โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่ดีครูดีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้และมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยมีน้ำใจนักกีฬาสามภาษาสู่สากล ชุมชนยอมรับและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ปรัชญา

        จรรยาดี   กีฬาเด่น  เน้นความรู้   สู่ชุมชน