ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดยยึดแนวทางการประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับ     การประเมินภายนอก

๒. พัฒนาครูให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมและมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย

๔.  ส่งเสริมการจัดกิจกรมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านกีฬาฟุตบอล

๕.  ส่งเสริมการเรียนรู้สามภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส) และพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

๖.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการ และการจัดการศึกษา

๗.  จัดการเรียนการสอนสร้างจิตสำนึกให้มีผู้เรียนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย

๑.   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาโดยมีการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

๒.  ครูทุกคนเป็นคนดีมีมาตรฐานวิชาชีพ

๓.  ผู้เรียนมีจรรยาดี มีความรู้คู่คุณธรรม

๔.  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

๕.  ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส

๖.   ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการ และการจัดการศึกษา

๗.  ผู้เรียนมีจิตสำนึกและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

              เรียนรู้ถ้วนหน้า   ด้วยภาษาฝรั่งเศส

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

              มีชื่อเลื่องลือ    คือสึนามิ