ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปี 2560

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

10

10

20

อนุบาล  2

12

6

18

รวม

22

16

38

ป.1

13

9

22

ป.2

8

13

21

ป.3

15

11

26

ป.4

14

12

26

ป.5

22

14

36

ป.6

14

8

22

รวม

86

67

153

ม.1

2

15

17

ม.2

13

9

22

ม.3

9

8

17

รวม

23

32

55

รวมทั้งสิ้น

131

115

246