ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 2 11 13
ครูอัตราจ้าง 3 3 6
ลูกจ้าง 2 2 4
รวมทั้งสิ้น 7 16 23