ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปี 2560

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  2

11

10

21

อนุบาล  3

12

6

18

รวม

23

16

39

ป.1

13

11

24

ป.2

9

13

22

ป.3

14

11

25

ป.4

16

13

29

ป.5

21

13

34

ป.6

15

9

24

รวม

88

70

158

ม.1

2

15

17

ม.2

12

9

21

ม.3

8

8

16

รวม

22

32

54

รวมทั้งสิ้น

133

118

251