ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

ข้อมูลครูและบุคลากร

จำนวน

ผู้บริหาร

ข้าราชการครู

๑๖

ลูกจ้างชั่วคราว

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

เจ้าหน้าที่ไอซีทีประจำโรงเรียน

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นักการภารโรง