ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม

นางศุภสวัสดิ์ ทวนนิมิตร
กลุ่มงานงบประมาณ

นางนัดดา ประทาน
กลุ่มงานวิชาการ

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางจันทร์ทิพย์ จาริภักดิ์
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล