ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวปาริชาต วิเชียร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางนัดดา ประทาน
กลุ่มงานวิชาการ

นางจันทร์ทิพย์ จาริภักดิ์
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสาวกิติยา สายทองอินทร์
กลุ่มงานงบประมาณ