ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวปาริชาต วิเชียร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศุภสวัสดิ์ ทวนนิมิตร
กลุ่มงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางนัดดา ประทาน
กลุ่มงานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางจันทร์ทิพย์ จาริภักดิ์
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0