ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศุขโรจน์ สุวรรณพฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๑๙ – ๒๕๒๗
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิต วิทิตพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๗ – ๒๕๓๓
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ศรีหะรัญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๓ – ๒๕๓๗
ชื่อ-นามสกุล : นางพิณัฎฐา ศรีสิทธิยานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร แสนพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๙ - ๒๕๔๗
ชื่อ-นามสกุล : นายทวิช จิตร์ประสานต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๗ – ๒๕๕๕
ชื่อ-นามสกุล : นายมะโน สีทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๕-๒๕๖๐
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริชาต วิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน