ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
คุณสมศักดิ์ ประเสริฐพรพงศ์ รองนายกเทศมนตรี ต.บางนายสี ได้มอบกรอบไม้สำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชางานอ
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 62
ขอขอบคุณมูลนิิธิอิเมจิ้น ไทยแลนด์ ที่เข้ามาจัดค่ายภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่ติดต่อยุงลาย
โครงการความรู้เคลื่อนที่ครั้งที่ 20 Mobile Learning Project ตอน
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่1 แนะนำครูและเจ้าหน้าที่ที่เข้าบรรจุใหม่ 23 พ.ค. 2562
ดำเนินการประชุมการทำโครงการร่วมกันระหว่างโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม รพ.สต. บ้านน้ำเค็ม และ อสม. บ้านน้ำเค็ม
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำเค็มร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประชุมดำเนินการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) 1-3 เมษายน 2562
ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน บรรจุใหม่ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเค็มฯ