ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางฐิติมา สุขหนู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0885991554
อีเมล์ : thitimas38@gmail.com
ที่อยู่ :
126/7 ซ.โบสถ์คริส ถ.ราษฎร์บำรุง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ครูผู้ช่วย
14 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล