ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวศิริพร ศิริโชติ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางวรรณา ประทีปกัญญากุล
ครู คศ.2