ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวศิริพร ศิริโชติ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอรรวินท์ เรืองประพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0