ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภสวัสดิ์ ทวนนิมิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสลักจิตต์ อินทรสาคร
ครู คศ.3

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ครู คศ.2

นางสาวแสงจันทร์ ต่างจิตต์
ครู คศ.2

นางสาวอรชุมา แซ่ลิ่ม
ครูอัตราจ้าง

นางสาววนิตา อิสลาม
ครูอัตราจ้าง