ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกิติยา สายทองอินทร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภสวัสดิ์ ทวนนิมิตร
ครู คศ.3

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ครู คศ.2

นางสาวถกลรัตน์ ทองเล้ก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0