ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภสวัสดิ์ ทวนนิมิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ครู คศ.2

นางสาวกิติยา สายทองอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0