ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฉัตรชนก มั่นการ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนัดดา ประทาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0