ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนัดดา ประทาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ เมธังกร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0