ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสลักจิตต์ อินทรสาคร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวแสงจันทร์ ต่างจิตร์
ครู คศ.2

นางสาวนันทนา โล่ทอง
ครู คศ.2

นางนัดดา ประทาน
ครู คศ.2

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ครู คศ.2