ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสลักจิตต์ อินทรสาคร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนัดดา ประทาน
ครู คศ.2

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ เมธังกร
พนักงานราชการ