ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมณีนุช มากกุญชร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจันทร์ทิพย์ จาริภักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายเจษฎากร ทองทวิง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายกุลเดช ไล่คง
ครูอัตราจ้าง