ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจันทร์ทิพย์ จาริภักดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรชุมา แซ่ลิ่ม
ครูอัตราจ้าง