ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภารัตน์ แก้วประดับ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ