ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภารัตน์ แก้วประดับ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ