ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชรินทร์ นาวารักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0