ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชรินทร์ นาวารักษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0