ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธเนศว์ อ่าวลึกเหนือ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชรินทร์ นาวารักษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0