ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรโรงเรียน

นางสาวอุมาพร ชนะกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวกาญจนา เตี่ยวสกุล
พี่เลี้ยงเด็กการศึกษาพิเศษ

นายราเชน แก้วบรรจง
นักการภารโรง

นายสุทธนพ ขำแก้ว
เจ้าหน้าที่ไอซีทีประจำโรงเรียน(ICT Talent)