ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกชกนก สกุลบุญมา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยวัฒน์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ครูอัตราจ้าง