ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนัดดา ประทาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปัญญา ลิ่มสงวน
ครู คศ.2

นางสาววนิตา อิสลาม
ครูอัตราจ้าง