ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปัญญา ลิ่มสงวน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนัดดา ประทาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายเจษฎากร ทองทวิง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0