ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสปันนา ชิดเอื้อ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเจษฎากร ทองทวิง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0