ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฐิติมา สุขหนู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวยุวดี สุริยันต์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0